logo UE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

Politica de confidențialitate

Bine ai venit pe Portalul de Afaceri www.antreprenori-de-viitor.ro !

Ne angajăm să-ți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR).

Prezenta politică are ca scop să-ți ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine sau pe care ni le pui la dispoziție prin Portalul de Afaceri, precum și despre modul în care le folosim. Facem toate demersurile necesare pentru a proteja persoanele fizice cu privire la expunerea datelor cu caracter personal care le aparțin.

Cine suntem?

Operatorul de date este BPI Management Consulting Romania SRL, persoană juridică română, cu sediul în str. Mihai Eminescu, 44-48, București, 010516. Operatorul de date este Beneficiar în cadrul proiectului „ANTREPRENORI DE VIITOR” – POCU/829/6/13/141767.

Operatorul acționează în baza Regulamentului nr. 679 / 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) și în cadrul regulilor de funcționare a proiectului POCU/829/6/13/141767.

Cadrul juridic ante-menționat definește «datele cu caracter personal» ca fiind acele informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și «persoana vizată». «Prelucrare » înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce tipuri de date colectăm și de ce?

În cadrul activităților proiectului, colectăm date personale despre tine, în calitate de participant la activitățile proiectului „ANTREPRENORI DE VIITOR” – POCU/829/6/13/141767. Sunt date pe care ni le furnizezi, direct, prin completarea formularelor specifice activităților de pre/înscriere, participare la diferitele activități de informare, formare, la redactarea Planului de afaceri sau prin furnizarea documentelor asociate cererii / activității. Este vorba despre: nume, prenume, vârsta/data nașterii, fotografie, număr telefon, email, înregistrare audio/video, date despre parcursul tău de studii ori despre parcursul tău profesional etc. Conform obligațiilor ce decurg din Contractul de Finanțare al proiectului, prelucrăm codul numeric personal, declarația de etnie, BI/CI.

Scopul principal al colectării datelor este participarea la activitățile proiectului „ANTREPRENORI DE VIITOR” – POCU/829/6/13/141767, respectiv activități de preselecție, informare, înscriere, formare, plan de afaceri precum și activități de raportare în cadrul proiectului. De asemenea, putem folosi aceste informații în scopul secundar de a-ți comunica electronic despre joburi și stagii disponibile, informații, noutăți relevante ori despre proiect.

Conform legislației, dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, ne este conferit de un temei juridic. În cadrul proiectului „ANTREPRENORI DE VIITOR” – POCU/829/6/13/141767, temeiurile juridice sunt :

– art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv ” persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;

– art. 6 alin 1 lit b) din GDPR „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;

– art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”;

Nu vom înstrăina datele tale personale către terți, alții decât cei legal împuterniciți să opereze date cu caracter personal în cadrul proiectelor POCU. Toate prelucrările sunt supuse unor reguli stricte și sunt atent monitorizate. Salariații Operatorului care accesează date cu caracter personal sunt obligați să respecte regulile de confidențialitate și sunt informați și instruiți cu privire la regulile referitoare la datele cu caracter personal.

Ne angajăm să nu colectăm alte date decât cele necesare la prelucrarea determinată de scopurile colectării datelor. Astfel, nu colectăm date cu caracter special, definite astfel de Regulamentul 679/2016, precum: opinii politice, religie sau convingeri, apartenență sindicală, caracteristici genetice, orientare sexuală. Fără acordul tău, datele tale personale nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv realizarea de profiluri predictoare de comportament.

În procesul de administrare a Portalului de Afaceri, colectăm anumite informații despre persoanele fizice identificate sau care pot duce la identificarea persoanelor fizice și care sunt furnizate de tine, ca utilizator al Portalului de Afaceri, fie direct (atunci când utilizezi formularul de contact – nume, prenume, companie, telefon, e-mail), fie indirect (adresa IP). Putem folosi aceste informații pentru a-ți trimite vești despre evenimentele pe care le organizăm sau despre produsele și programele noastre. Nu vom înstrăina în niciun caz aceste date către terți.

De asemenea, Portalul de Afaceri  colectează automat anumite tipuri de informații. Tehnologiile automate pot include utilizarea de jurnale de server web pentru colectarea adreselor IP, „cookies” și semnalizatoare web. Colectarea acestor informații ne va permite să înțelegem mai bine și să îmbunătățim performanța, utilitatea și eficacitatea Portalului de Afaceri și să măsurăm eficacitatea activităților noastre de marketing.

Vezi aici: Politica de cookie-uri a BPI România.

Cum păstram datele cu caracter personal și pe ce durată?

Pe toată durata prelucrării, ne asigurăm că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, pentru a preîntâmpina distrugeri ori pierderi accidentale de informație. Actualizăm periodic măsurile de securitate implementate pentru a menține un nivel optim de siguranță al datelor tale cu caracter personal.

Vom stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare, cu respectarea legislației în vigoare. În cazul în care Operatorul va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală să continue prelucrarea, te vom informa corespunzător. De asemenea, le vom păstra și dacă ți-ai dat consimțământul informat să autorizezi prelucrarea datelor. Activitățile de prelucrare descrise anterior necesită stocarea datelor tale personale pentru o durată rezonabilă de timp – reprezentând perioada de implementare a proiectului și perioada de conservare ulterioară. După această dată, datele vor fi șterse, arhivate sau anonimizate, conform procedurilor noastre în vigoare.

Drepturile tale ca persoană vizată de prelucrarea datelor personale

În toate cazurile, în raport cu prelucrarea efectuată, ai următoarele drepturi, pe care le vom respecta fără întârzieri nejustificate :

  • dreptul de acces la datele tale, de rectificare sau ștergerea lor;
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare;
  • dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a transfera aceste date către un alt operator, la cererea ta;
  • dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP și dreptul de a te adresa instanței de judecată.

Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectă a reglementărilor privind datele cu caracter personal va fi notificată prompt către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. La rândul tău, ai posibilitatea să-ți exerciți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP, prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro ori prin curier (Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr.28-30, sector 1 București).

Dorești să soliciți informații despre datele tale cu caracter personal? Ori să soliciți modificarea, ștergerea lor? Ne poți contacta oricând la adresa electronică protectiadatelor@bpi-romania.com, ori la adresa poștală str. Mihai Eminescu, 44-48, București, 010516. Vom face demersurile necesare pentru a respecta voința ta explicită.